Wenst u uw kind bij ons in te schrijven?

Wij hechten grote waarde aan de samenwerking met partners ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. We zoeken dit actief op en streven naar verbinding op diverse terreinen, zowel binnen en buiten de school.

Interesse?
Meld uw kind hiernaast aan!

Onze school is een islamitische  basisschool, met oog voor eigentijdse ontwikkelingen. We zijn een confessioneel bijzondere basisschool op islamitische grondslag in Nederland volgens de Koran en de Soenah. 

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming vormt het hart van ons bestaansrecht en is verweven in ons gehele onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan de islamitische spiritualiteit en zingeving. We streven ernaar dat onze leerlingen een diepgaande en intuïtieve relatie met Allah (God) ontwikkelen.

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kunt u onder het formulier verder lezen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Gegevens kind

Gegevens kind
Adres
Vooorwaarden

Als ouders kiezen we bewust voor de denominatie van onze school zoals hiernaast beschreven. We onderschrijven en respecteren deze grondslag en de doelstelling van de school.

Als ouders zijn we op de hoogte dat school informatie opvraagt die de school nodig heeft om te kunnen beslissen of ze mijn kind(eren) passend onderwijs kan bieden. We gaan hier expliciet mee akkoord.

Procedure

Invullen aanmeldformulier

U vult het formulier in om uw interesse kenbaar te maken. Dit is nog geen inschrijving. Eerst dienen we uw aanvraag te beoordelen.

Kennismakingsgesprek

U wordt uiterlijk 2 maanden voor de startdatum uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school en maakt u kennis met ons. Al een ander kind op onze school? Dan is een kennismaking wellicht niet nodig.

Opvragen informatie

Wij vragen informatie op bij de huidige peuterspeelzaal of basisschool. Wij vragen naar de ontwikkeling van uw kind en specifiek naar de bijzonderheden in de ontwikkeling. U attendeert ons vooraf altijd en in alle vertrouwelijkheid òf en welke bijzonderheden er zijn.

Beoordeling aanmelding

Aan de hand van de opgevraagde informatie besluiten we of uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Dit is ook het besluit of uw kind wel of niet wordt toegelaten.

Ontvangst inschrijfformulier

Als uw kind is toegelaten ontvangt u dit formulier. Bij het inschrijfformulier zit ook een ouderverklaring. U dient deze binnen 1 week terug te sturen.

Wendagen

Start uw kind in groep 1? Uw kind krijgt eerst een aantal wendagen om te wennen aan de school en de klas. De leerkracht van uw kind neemt contact met u op om hierover afspraken te maken.

Invullen aanmeldformulier

U vult het formulier in om uw interesse kenbaar te maken. Dit is nog geen inschrijving. Eerst dient uw aanvraag beoordeeld te worden.

Kennismakingsgesprek

U wordt uiterlijk 2 maanden voor de startdatum uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school en maakt u kennis met ons. Al een ander kind op deze school? Dan is een kennismaking wellicht niet nodig.

Opvragen informatie

Wij vragen informatie op bij de huidige peuterspeelzaal of basisschool. Wij vragen naar de ontwikkeling van uw kind en of er bijzonderheden zijn.

Beoordeling aanmelding

Aan de hand van de opgevraagde informatie besluiten we of uw kind wel of niet wordt toegelaten.

Ontvangst inschrijfformulier

Als u kind is toegelaten ontvangt u een formulier. Bij het inschrijfformulier zit ook een ouderverklaring. U dient deze binnen 1 week terug te sturen.

Wendagen

Start uw kind in groep 1? Uw kind krijgt eerst een aantal wendagen om te wennen aan de school en de klas. De leerkracht van uw kind neemt contact met u op om hierover afspraken te maken.

Beoordeling aanmelding

Voorwaarden
Nadat een kind is aangemeld wordt allereerst beoordeeld of school plaats heeft voor uw kind. Het maximum aantal leerlingen wordt vastgesteld in het schoolondersteuningsplan (SOP). Als de beoogde klas vol zit, is dit een reden om de toelating te weigeren. Als er wel ruimte is dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • Ouders onderschrijven en respecteren de grondslag van de school.
  • De school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders moeten bij de aanmelding alle gegevens aanleveren, die relevant zijn voor deze extra ondersteuning. Informatie hierover wordt ook opgevraagd bij de peuterspeelzaal dan wel de huidige school.
  • Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Kinderen die jonger zijn, worden op een wachtlijst (‘lijst van vooraanmeldingen’) geplaatst.
 

De beoordeling wordt gedaan binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf het moment dat het aanmeldformulier is ontvangen. Deze termijn kan, indien nodig, met 4 weken worden verlengd.


We verlenen voorrang aan:

  • Kinderen van ons personeel;
  • Broers-zussen van onze leerlingen;
  • Leerlingen die als gevolg van een verhuizing naar Venlo van school moeten wisselen. 

Als we als school kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte, wordt de leerling ingeschreven. Ouders worden per mail op de hoogte gesteld van de toelating van hun kind. Dit gebeurt doorgaans uiterlijk 2 maanden voordat het kind 4 wordt, mits het aanmeldformulier tijdig is ingeleverd.

Als de toelating wordt afgewezen, ontvangen ouders per mail het besluit met een toelichting op welke grond de leerling is afgewezen. Als de leerling niet wordt toegelaten, omdat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, zoeken we een andere passende school, die bereid en gefaciliteerd is om deze leerling toe te laten.